Přeskočit na obsah

Odborníci se v Olomouci věnovali moderní léčbě selhání ledvin

| News | Tiskové zprávy

Odborníci z České republiky i zahraničí se sešli ve dnech 13. až 14. října 2022 v Olomouci, aby se v rámci 10. edukačního sympozia podporovaného společností Fresenius Medical Care dozvěděli a společně sdíleli poznatky z oblasti moderní léčby selhání ledvin. Sympozium se stalo zároveň Partnerským dnem České nefrologické společnosti. Moderování akce se ujala prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. z Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Sympózium zahájil přednáškou na téma Technologické pokroky v medicíně v etických souvislostech Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. z Ústavu etiky a humanitních věd 3. LF UK, který se věnoval genovým terapiím a editaci lidského genomu z pohledu lékařské etiky. Další dvě přednášky se detailně zabývaly inovacemi v oblasti dialyzátorů. Zahraniční host, James P. Kennedy PhD., ředitel oddělení Dialyzer Product Development Fresenius Medical Care North America, hovořil o přednostech moderních membrán, které vytvářejí na vnitřním povrchu vrstvu vody pro snížení adsorpce proteinů, efektivněji odstraňují střední a malé molekuly, minimalizují ztrátu albuminu a jak doplnil MUDr. Pavel Konopásek, primář dialyzačního střediska Fresenius Medical Care v Kladně, snižují nežádoucí účinky při hemodialýze.

Další blok sympozia byl věnován domácím terapiím. Druhý zahraniční řečník, docent Fatih Kircelli MD, viceprezident oddělení Medical Information and Education Fresenius Medical Care EMEA, vyzdvihl výhody domácí hemodialýzy v kontextu s frekvencí jednotlivých terapií: „Čím kratší dobu potřebuje pacient po dialýze na zotavení, tím nižší je riziko úmrtí. Na dialyzačních střediscích již ale nemáme prostor a prostředky, abychom mohli dále navyšovat terapie – z tohoto pohledu se tedy domácí dialýza jeví jako nejlepší možnost.“ Doma může pacient provádět hemodialýzu dle potřeby nebo svých preferencí – konvenčně jako na dialyzačním středisku (3x týdně po dobu 4 hodin), častěji po kratší dobu (4 až 7x týdně na 2 až 3 hodiny), přes noc během spánku (3 až 7 nocí na 6 až 8 hodin) nebo denně po dobu 4 a více hodin. „Domácí hemodialýza přináší vyšší míru přežití, méně a kratší hospitalizace, kratší dobu nutnou k zotavení po dialýze, u žen vyšší pravděpodobnost otěhotnět a donosit plod, a především vyšší kvalitu života pacientů,“ doplňuje doc. Fatih Kircelli MD.

Druhou možností domácích terapií je peritoneální dialýza. Tomuto tématu se podrobně věnoval MUDr. Jan Klaboch, Ph.D., vedoucí lékař ambulance peritoneální dialýzy LF UK v Plzni a FN Plzeň. Ten konstatoval, že v České republice je peritoneální dialýzou léčeno necelých 5 % pacientů, přitom pro tuto terapii je vhodných 50 až 80 % pacientů s chronickým selháním ledvin, a to včetně těch starších. „Peritoneální dialýza přináší pacientům delší zachování renální funkce, volnější dietní opatření a nevyžaduje cévní přístup. Samozřejmě i mnohem vyšší časovou svobodu a možnost cestování,“ říká MUDr. Jan Klaboch, Ph.D., a dodává: „Velice důležitá je edukace pacientů i odborníků, která je z mého pohledu v tuto chvíli nedostatečná.“ Odborná asistentka Kliniky nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc. k peritoneální dialýze v rámci své přednášky uvedla: „Léčba každého pacienta by měla být na míru a mělo by se jednat o sdílené rozhodování pacienta společně s nefrologem. Prioritou by vždy mělo být zachování kvality života.“

Druhý den edukačního sympozia zahájil přednáškou na téma Současná digitalizace medicíny pro nefrology prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra a Kliniky nefrologie v IKEM: „Vzhledem k extrémní nárůstu požadavků ze strany pacientů, nutnosti analýz velkých objemů dat a potřeby propojení s dalšími systémy, včetně těch mezinárodních, se pro nás využití umělé inteligence, mobilních aplikací a analytických nástrojů stává nezbytností. Teprve čas ale ukáže, zda a v jaké míře budou mít tyto nástroje praktický dopad na naši práci v rámci klinické nefrologie a transplantologie.“ S tématem Na management – další krok k individualizované léčbě na něj v rámci bloku „Hot topics“ v nefrologii navázala zajímavou přednáškou prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA, z LF UK a Nefrologické kliniky FN Hradec Králové: „Současná technologie umožňuje automaticky individualizovat koncentraci sodíku v dialyzačním roztoku pro každého pacienta v souladu s mezinárodními doporučeními.“ Dle slov prof. Sylvie Dusilové Sulkové je tato možnost zcela bezriziková a je vhodná prakticky pro všechny dialyzované pacienty, zejména pacienty s velkými mezidialyzačními přírůstky a hypertenzí. Poslední blok olomouckého sympozia pak byl věnován neméně zajímavé, a hlavně velice aktuální, problematice paliativní péče u dialyzovaných pacientů.

Moderní léčba selhání ledvin - 10. edukační symposium podporované společností Fresenius Medical Care; Archiv: Fresenius Medical Care
prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.; Archiv: Fresenius Medical Care