Přeskočit na obsah

Terapie na podporu funkce jater

Terapie na podporu funkce jater

Terapie na podporu funkce jater

Jaterní selhání: složitý problém

Játra jsou životně důležitý orgán s mnoha funkcemi. Probíhá v nich syntéza základních proteinů; podílejí se na metabolizmu tuků, sacharidů a proteinů, regulují skladování (mezi jinými) vitaminů a glukózy a hrají zásadní roli v detoxifikaci krve.

Těžké selhání jater může vést k vzniku vysokých koncentrací toxinů v pacientově krvi, což může bránit regeneraci jaterních buněk a vést k poškození jiných orgánů. K detoxifikaci krve při selhání jater se po mnoho let používají klasické metody mimotělního očišťování krve.

Samotná dialýza však obvykle nestačí, protože se při ní odstraňují pouze ve vodě rozpustné toxiny a produkty metabolizmu a do určité velikosti molekul. Při selhání jater se tvoří i řada toxinů, které se vážou na albumin (např. bilirubin, žlučové kyseliny, mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, fenoly) a nereagují na hemodialýzu. Adsorpce umí účinně odstraňovat takové toxiny z krve.

Princip léčby pomocí systému Prometheus

Princip léčby pomocí systému Prometheus®

Mimotělní podpora funkce jater systémem Prometheus®

Systém mimotělní podpory funkce jater Prometheus® byl vyvinut s cílem podpořit detoxifikační kapacitu jater a snížit tak zátěž pacienta toxiny. Systém kombinuje procesy dialýzy a adsorpce. Dialyzační katetr průběžně odebírá pacientovu krev při současné extrakci ve vodě rozpustných toxinů navázaných na albumin ve dvou po sobě následujících krocích:

  • Filtr pro separaci albuminu AlbuFLow® odděluje z pacientovy krve frakci plazmy s vysokým obsahem albuminu. Extrahují se pouze molekuly do molekulové hmotnosti albuminu nebo o něco vyšší. Albumin nesoucí toxin postupně prochází adsorbéry prometh® 01 a prometh® 02. Oba adsorbéry vykazují velmi vysokou afinitu vůči toxinům a odstraňují je z albuminu. Očištěná frakce plazmy s vysokým obsahem albuminu se poté vrací do krve. Tato technika se nazývá frakcionovaná plazmatická separace a adsorpce (FPSA).
     
  • V dalším kroku jsou ve vodě rozpustné látky jako amoniak, močovina a kreatinin odstraňovány za použití high-fluxové hemodialýzy. Acidobazickou rovnováhu lze současně korigovat úpravou poměru mezi kyselou složkou a bikarbonátem jako zásaditou složkou v dialyzačním roztoku. Teplota vracené krve a tedy i teplota pacientovy krve se reguluje změnou teploty dialyzačního roztoku.
     
Související produkty
Léčebný systém Prometheus 4008H

Prometheus®