Přeskočit na obsah

sleep•safe harmony

Cycler sleep•safe harmony

Přizpůsobí se každému pacientovi

 • individualizace terapie
 • nastavení předpisu na cycleru, s návodem
 • jednoduchá instalace

Přehled klíčových vlastností sleep•safe harmony

Podpora školení:
 • instruktážní animace přímo na cycleru
 • velká dotyková obrazovka
Řízené předepisování:
 • vytvoření předpisu přímo na přístroji
 • klávesnice na obrazovce
 • optimalizované využívání roztoků – není potřeba žádný zvláštní objem k plnění
Praktická manipulace:
 • automatické připojování vaků a rozpoznání jejich čárového kódu
 • zabudované rukojeti
 • karta PatientCardPlus s kapacitou k uložení dat léčby za více než 12 měsíců
Jednoduchá instalace:
 • stačí jen zapojit – díky dvojité izolaci není potřeba transformátor
FlexPoint
 • veškerá léčba systémem sleep•safe harmony je podporována technologií FlexPoint
Inteligentní technologie FlexPoint nabízí následující nastavení:
 • povolený pacientský objem – což je maximální samostatný plnicí objem
 • povolený reziduální objem – což je maximální objem, který může zůstat v peritoneální dutině pacienta
Cíle:
 • dosažení optimální účinnosti léčby
 • zachování předepsané doby trvání léčby
 • minimalizace potenciálních alarmů
 • zabránění přeplnění a újmě na pohodlí a bezpečnosti pacienta

Důležité parametry ovlivňující úspěšnost peritoneální dialýzy:

Věk je důležitý faktor, který ovlivňuje volbu dialyzační modality. Zruční a motivovaní pacienti jsou pro peritoneální dialýzu dobrými kandidáty. S rostoucím věkem se však u těchto pacientů mohou zhoršovat souběžné nemoci, a s tím i jejich tělesná zdatnost.

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím úspěšnost peritoneální dialýzy je optimální tělesná hmotnost. Změny hmotnosti vlivem životního stylu, kalorického příjmu, vlastního onemocnění a stavu hydratace vyžadují neustálé sledování a odpovídající přizpůsobení peritoneální dialýzy.

Běžným parametrem hodnocení transportních vlastností peritonea je poměr dialyzátu a plazmy. Pacienti mohou vykazovat rychlý, průměrný nebo pomalý transport v závislosti na stavu peritoneální membrány. Transportní vlastnosti peritoneální membrány se při peritoneální dialýze s časem mění. Proto je žádoucí pravidelné monitorování D/P kreatininu a odpovídající úpravy předpisu peritoneální dialýzy.

RRF má vliv na přežití a kvalitu života pacientů na peritoneální dialýze. Hlavní výhodou peritoneální dialýzy je co nejdelší zachování reziduální funkce ledvin. Proto jsou důležitá opatření pro zachování RRF, např. předepisování biokompatibilních roztoků pro peritoneální dialýzu.

Při zhoršené funkci ledvin se současně snižuje schopnost těla odstraňovat přebytečné tekutiny. Pacienti v tomto případě musí na dialýzu, aby byli schopni ultrafiltrace. Rozsah potřebné ultrafiltrace se liší v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou životní styl, vývoj onemocnění a další komorbidity. Pro úspěšnou peritoneální dialýzu je proto zcela zásadní nastavení odpovídající ultrafiltrace.

Index Kt/V urey představuje normalizovanou clearance urey na celkovou tělesnou vodu. Je to důležitý parametr pro posouzení vhodnosti peritoneální dialýzy. Pro pacienty na peritoneální dialýze je doporučována celková hodnota indexu Kt/V urey minimálně 1,7 za týden.

Graf adaptované APD

Obrázek 1: Modifikované grafické znázornění předpisu aAPD podle Fischbach M. et al., 2011, (strana 3)1

 

Adaptovaná APD (aAPD) – různí pacienti, různé možnosti nastavení

Fresenius Medical Care nabízí komplexní program pro peritoneální dialýzu (PD) včetně aAPD se sleep·safe harmony , která umožňuje kombinaci cyklů s různou dobou prodlevy roztoku v břišní dutině, objemy roztoku a koncentracemi glukózy.

Dosažení cílů adekvátnosti PD, pokud jde o ultrafiltraci i clearance, je náročné. Fischbach a kol. navrhují kratšími prodlevami a menšími plnicími objemy podporovat proces UF a delšími prodlevami a většími plnicími objemy zvyšovat clearance solutů.1 Navrhovaná strategie může vést ke zlepšení obou cílů během jedné PD terapie.

Shrnutí výsledků studie Fischbacha a kol.:1,2

Výhody pro pacienty

 • zlepšení UF;
 • lepší odstranění sodíku;
 • nižší krevní tlak;
 • podpora clearance: urey, kreatininu, fosfátů;
 • snížená metabolická zátěž.
   

Klinická hodnota

 • Efektivně využívá stávající zdroje: lepší UF a clearance při stejné, nízké koncentraci glukózy, stejném objemu roztoku a stejné délce dialýzy jako u cAPD.
Dva vedle sebe stojící pacienti

Protože každý pacient je jiný

Vaši pacienti mají jedno společné – trpí chronickým onemocněním ledvin. V mnohém dalším se však vzájemně liší – věkem, výškou, hmotností, stadiem nemoci, reziduální funkcí ledvin atd. Tyto individuální rozdíly mají rozhodující vliv na úspěšnost léčby pomocí peritoneální dialýzy.

Žena

Pacient A – Eliška

Na začátku aAPD měla pacientka (rychlý transportér) reziduální funkci ledvin (diurézu) 1 500 ml a dobrou clearance částic. Bylo jí předepsáno 5 cyklů terapie APD. Léčba pokračovala 2 roky.

Kvůli vývoji onemocnění se snížila ultrafiltrace, diuréza se snížila na 400 ml.

U pacientky byla zahájena aAPD s 1,5% roztokem glukózy a krátkodobým podáváním 2,3% roztoku ke zmírnění převodnění.

Pacient A Před léčbou pomocí aAPD Po léčbě pomocí aAPD
věk 70 72
hmotnost 55 kg 55 kg
reziduální funkce ledvin (RRF) 1 500 ml / 24 hod 400 ml / 24 hod
ultrafiltrace (UF) 300 ml 600 ml
index Kt/V urey 2,9 2,1
Muž

Pacient B - Jan

Pacient je diabetik (pomalý transportér) a byl léčen pomocí APD přibližně dva roky. Minimálně jednou týdně absolvoval hemodialýzu, protože u něj docházelo k převodnění. Postupně se také začala snižovat reziduální funkce ledvin.

Byla zahájena léčba metodou aAPD se stejným objemem roztoku a časem léčby. Léčba začala dvěma cykly 1 500 ml 4,25% roztoku glukózy k odstranění přebytečné vody a pokračovala s 1,5% roztokem glukózy.

Pacient B Před léčbou pomocí aAPD Po léčbě pomocí aAPD
věk 43 45
hmotnost 79 kg 79 kg
reziduální funkce ledvin (RRF) 600 ml / 24 hod 650 ml / 24 hod
ultrafiltrace (UF) 700 ml 1 100 ml
index Kt/V urey 1,6 2,2

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

sleep•safe harmony
Související obsah
Vizualizace adaptované APD

Dosažení lepších výsledků při stejném objemu

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Perit Dial Int 2011; 31(4):450-8

2 Fischbach M et al, Abstract poster presentation at ASN 2010 in Denver, US