Přeskočit na obsah

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF je Fresenius Medical Care  

 • snížené riziko mortality
 • optimalizované využití zdrojů s produkty řady CorDiax
 • nižší celkové náklady na léčbu

Výhody

Graph of weekly clearances

schematický graf týdenní clearance

Výhody léčby

Léčba HighVolumeHDF má bezpočet pozitivních vlivů na kardiovaskulární rizikové faktory související s dialýzou. Je považovaná za nejúčinnější dialyzační metodu,1 která se blíží profilu eliminace zdravé ledviny. Léčba HighVolumeHDF je oceňovaná pro efektivnější eliminaci středních molekul, protože dosahuje vysokých substitučních objemů. HighVolumeHDF zlepšuje klinické výsledky pacientů a vykazuje z pohledu kardiovaskulárních rizikových faktorů příznivý vliv na tyto parametry:

 • sérová hladina ß2-m a fosfátů2,3,4
 • zánětlivá odpověď5
 • hemodynamická stabilita během dialýzy6
 • kontrola anémie7,9
   

Zlepšení těchto parametrů se může podílet na zvýšení přežívání pacientů.8

Snížené riziko mortality s HighVolumeHDF

Řada studií z předdešlých let prokázala klinickou výhodnost HDF. 8,9,11,12 Tyto studie prokázaly nezbytnost dosažení vysokého konvektivního objemu v postdiluci, aby se maximalizovaly výhody HDF terapie. Katalánská studie týkající se vysokoobjemové hemodiafiltrace ukázala významné, 30% snížení mortality z jakékoliv příčiny u pacientů léčených pomocí HighVolumeHDF v porovnání s pacienty na hemodialýze8. Opačný vztah mezi výší konvektivního objemu a rizikem úmrtí podpořila poslední metaanalýza European Dialysis Working Group13 a byl potvrzen výzkumníky HDF Pooling Project.14 Analýza ukazuje, že HDF snižuje riziko kardiovaskulární mortality a mortality z jakékoliv příčiny, zvláště při dosažení konvektivního objemu alespoň 23 l/terapii.14

HighVolumeHDF – nejmodernější, stále však ekonomicky výhodná metoda

HighVolumeHDF se systémem 5008 CorDiax je zajímavá nejen s ohledem na možné snížení celkových nákladů na léčbu, ale také pro svou ohleduplnost k životnímu prostředí a související finanční úspory vzniklé efektivním a udržitelným využitím zdrojů.

Schéma průtoku dialyzačního roztoku

Interní údaje: Postdiluce s FX CorDiax 600, Hct = 35 %; recirkulace = 5 %

Optimalizované využití zdrojů s produkty řady CorDiax

Moderní a vysoce automatizované funkce produktů řady CorDiax usnadňují práci ošetřovatelům - optimalizací denních činností a zajištěním vysoké a konzistentní úrovně bezpečnosti pacientů. Výsledkem je snadné začlenění HighVolumeHDF do jejich každodenní činnosti. Příprava sterilního a apyrogenního substitučního roztoku pro HighVolumeHDF je založena na dvoufázovém procesu filtrace, což znamená:

 • Žádné dodatečné náklady na další jednorázový filtr.
 • Žádné použití předem připravených proplachovacích roztoků nebo odpadních vaků k plnění nebo reinfuzi.
   

Funkce AutoFlow automaticky přizpůsobuje rychlost průtoku dialyzačního roztoku rychlosti průtoku krve. Takto lze dosáhnout výrazných úspor vody včetně odpadní, koncentrátů a energií, a následně i výrazného snížení nákladů.

Schéma možnosti snížení nákladů u HighVolumeHDF

Možnost snížení nákladů u HighVolumeHDF
*platí pouze u pacientů užívajících Sevelamer

HighVolumeHDF – nižší celkové náklady na léčbu

Hlavní složky nákladů na léčbu dialýzou jsou, kromě přímých nákladů spojených s provedením dialýzy, tvořeny náklady na hospitalizaci a náklady spojenými s použitím erytropoetinu (EPO) a vazačů fosfátů.
V prostředí s omezenými ekonomickými zdroji stojí za to prozkoumat každou možnost snížení celkových nákladů na léčbu.

Vysoká četnost hospitalizací ovlivňuje nejen kvalitu života pacientů, ale představuje také nejdražší formu zdravotní péče v každém zdravotnickém systému. HighVolumeHDF může četnost hospitalizací a hypotenzních příhodvýrazně snížit.

Při použití HDF bylo prokázáno snížení množství podaného erytropoetinu1 a vazačů fosfátu4,10 dialyzovaným pacientům.

Díky tomu lze pacientům poskytovat kvalitnější péči, s menším množstvím léků a s nižšími náklady.

Od slibů k důkazům

Cíl společnosti Fresenius Medical Care dosahovat u každého pacienta na dialýze co nejlepších možných výsledků je podporován naším nadšením pro hemodiafiltraci (HDF). Toto nadšení vychází z hlubokého přesvědčení, že HDF je pro pacienty tou nejlepší formou léčby.

Naši dlouhodobou víru v HDF podpořenou důkazy dnes sdílí celá vědecká komunita. Přínos HDF byl v posledních letech potvrzen mnoha výzkumy8,9,11-15 – nejnověji shrnujícím způsobem v katalánské studii týkající se vysokoobjemové hemodiafiltrace.8 Přesvědčivé vědecké důkazy o výrazném zlepšení klinických výsledků pacientů a v kombinaci s jednoduchým a spolehlivým použitím systému 5008 CorDiax jsou nyní dostatečným důvodem pro přechod k HighVolumeHDF.

Společnost Fresenius Medical Care se více než 30 let zabývala vývojem produktů pro kardioprotektivní dialýzu, až došla k produktové řadě CorDiax, která je pro HighVolumeHDF.vynikající podporou.

Historie závazku k HDF


Od hemodiafiltrace k HighVolumeHDF

HDF je metoda náhrady funkce ledvin, kombinující dva principy – difuzi a konvekci. Proces konvekce je založen na ultrafiltraci velkého množství plazmatické vody přes membránu. To umožňuje účinné odstranění větších částic konvekcí a menších molekul difuzním transportem.

K zachování bilance tekutin je nutné nahrazovat dodatečný objem ultrafiltrace, optimálně za dialyzátorem – tzv. postdiluční HDF.

U hemodiafiltrace záleží na objemu

Poslední publikované výzkumy ukázaly, že pro maximalizaci přínosu HDF léčby je v postdilučním režimu vyžadován velký konvektivní objem.8,9,11-15

V souvislosti s katalánskou studií týkající se vysokoobjemové HDF by měl být substituční objem (bez povolené ztráty hmotnosti) alespoň 21 l/terapii v postdilučním modu, aby se dosáhlo lepšího přežívání.8

Příprava velkých objemů substitučního roztoku již není problém, u každého pacienta však vyžaduje nový terapeutický přístup – HighVolumeHDF.

Studie

Katalánská studie týkající se vysokoobjemové hemodiafiltrace8

Údaje z katalánské studie týkající se vysokoobjemové hemodiafiltrace potvrzují naše původní přesvědčení: každý pacient by měl mít možnost těžit z výhod HighVolumeHDF.

Lepší přežívání

30% snížení rizika všech příčin mortality (p = 0,01)
55% snížení rizika mortality následkem infekce (p = 0,03)
61% snížení rizika mortality následkem mrtvice (p = 0,03)
Údaje z katalánské studie týkající se vysokoobjemové hemodiafiltrace

* Medián dodaného konvektivního objemu v rozsahu 23 až 24 litrů/cyklus
** 92 % u high-fluxové HD
Graf převzat z originální publikace

Pacienti randomizovaní k vysoce účinné postdiluční online hemodiafiltraci měli v porovnání s pacienty udržovanými na konvenční high-fluxové hemodialýze významně nižší mortalitu z jakékoliv příčiny. Odhadovaný počet pacientů vyžadujících léčbu (NNT) ukazuje, že k prevenci jednoho úmrtí ročně musí dvanáct pacientů přejít z hemodialýzy na online hemodiafiltraci.

Větší pocit pohody u pacientů

28% snížení rizika výskytu hypotenzních příhod (p < 0,001)

 

Snížení nákladů na léčbu

22% snížení rizika hospitalizace ze všech příčin (p = 0,001)

Podrobnosti o studii8

Účel studie:
Porovnat vliv online hemodiafiltrace a hemodialýzy na přežívání pacientů.

Provedení studie:
Multicentrické, prospektivní, randomizované, kontrolované hodnocení, podporované Katalánskou nefrologickou společností.

Cíle studie:
Primární cílovou proměnnou byla mortalita ze všech příčin. Sekundární cíle zahrnovaly kardiovaskulární mortalitu, četnost hospitalizace ze všech příčin, toleranci léčby a laboratorní údaje.

Pacienti:
906 pacientů na chronické hemodialýze bylo zařazeno buď k pokračování v hemodialýze (n = 450), nebo k přechodu na vysoce účinnou postdiluční online hemodiafiltraci (n = 456). 

Více o studii

Produkty

Obrázek HighVolumeHDF

HighVolumeHDF je Fresenius Medical Care

Výzvy související s hemodiafiltrací nás vedou k nepřetržitému vývoji nových moderních produktů, které podporují terapeutický přístup využívající HighVolumeHDF.

Náš dlouhodobý cíl zpřístupnit tuto metodu léčby všem pacientům dal vzniknout vyspělému a vysoce synergickému portfoliu produktů.

Výsledek: Systém 5008S CorDiax, v kombinaci s hemodiafiltrem FX CorDiax HDF a Online Purification Cascade (OPC), dnes tvoří integrovaný terapeutický systém podporovaný individualizovanými službami.

5008 CorDiax a 5008S CorDiax

5008S CorDiax: HighVolumeHDF jako standard

HighVolumeHDF je, díky funkci AutoSubplus v systému 5008S CorDiax, stejně jednoduchá a spolehlivá jako HD, bez nutnosti dalších zásahů uživatele.

Hemodiafiltry FX CorDiax: lepší díky provedení

Hemodiafiltry FX CorDiax jsou navrženy pro optimální průtokové podmínky, které zajišťují účinné odstranění středních molekul bez ztrát albuminu.

Produktová řada Online Purification Cascade (OPC)

Online Purification Cascade (OPC): inteligentní systém managementu kvality vody

Produktová řada OPC pokrývá všechny procesy dodávky velkých objemů substitučního roztoku, potřebných k HighVolumeHDF.

Více o technologii vody

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

5008S CorDiax
FX Cordiax
Související obsah
Pumpa pro HDF

HighVolumeHDF jako standard

FX CorDiax 100

Navrženy pro dialýzu. Vyrobeny pro kardioprotekci

1 Krick G, Ronco C (eds), Contributions to Nephrology (2011); 175: 93-109.

2 Canaud B., Contributions to Nephrology (2007); 158: 216-224.

3 Penne L. et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A., Nephrology Dialysis Transplantation (2010); 25: 897-901.

5 Pedrini L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.

6 Locatelli F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2010); 21: 1798-1807.

7 Bonforte G. et al., Blood Purification (2002); 20: 357-363.

8 Maduell F. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: 487-497.

9 Ok E., et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2013); 28: 192-202.

10 Pedrini, L. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2011); 26: 2617-2624.

11 Grooteman M.P. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2012); 23(6): 1087-96.

12 Canaud B. et al., Kidney International (2006); 69(11): 2087-93.

13 Mostovaya I.M. et al., Seminars in Dialysis (2014); 27(2): 119-127.

14 Peters S.A.E. et al., Nephrology Dialysis Transplantation (2016); 31: 978-984.

15 Basile C. et al., Journal of Nephrology (2017); 30(2): 181-186.