Přeskočit na obsah

Srdce a kardiologie

Indikace pro léčbu srdečních onemocnění

Klinické indikace v obou kardiologie

V oboru kardiologie lze metody terapeutické aferézy použít u některých velmi závažných a významných indikací. U některých indikací byla účinnost terapeutické aferézy dostatečně prokázána, u jiných studie teprve probíhají. Zdaleka nejvíce zkušeností bylo získáno s lipoproteinovou aferézou. V současnosti zůstává významným tématem léčba dilatační kardiomyopatie. Novou indikací je snížení hodnot C-reaktivního proteinu po infarktu myokardu. V této oblasti spolupracuje společnost Fresenius Medical Care s berlínskou společností Pentracor.

Pentracor

Hyperlipidémie

Kardiovaskulární (KV) onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí osob ve věku do 75 let.1 Dvěma hlavními rizikovými faktory jsou hypercholesterolémie a zvýšené hodnoty lipoproteinu(a) [Lp(a)]. Familiární hypercholesterolémie (FH) a hyper-Lp(a)-émie jsou genetické poruchy charakterizované vysokými hodnotami lipoproteinu o nízké hustotě (low-density lipoprotein, LDL-C) a Lp(a) v krvi; dochází tak k časnému vzniku KV příhod v důsledku rozvinuté aterosklerózy. Prevalence homozygotní FH (HoFH) se pohybuje v rozmezí od 1:200 do 1:250.2 Podle evropských doporučení ESC/EAS jsou u pacientů s velmi vysokým KV rizikem cílové hodnoty LDL-C pod 70 mg/dl (1,8 mmol/l) a pro Lp(a) pod 50 mg/dl.3

Lipoproteinová aferéza je léčbou volby u homozygotních pacientů s těžkou hypercholesterolémií a hyper-Lp(a)-émií v případech, kdy dietní opatření a farmakoterapie nevedly k dosažení cílových hodnot LDL-C a Lp(a). V takových případech může lipoproteinová aferéza snížit KV riziko.

Dilatační kardiomyopatie

Dilatační kardiomyopatie (DCM) je onemocnění srdečního svalu, při němž srdce ztrácí schopnost účinně čerpat krev. Jedná se o jedno z nejčastějších onemocnění srdečního svalu. U čtvrtiny všech případů DCM není příčina onemocnění jasná (idiopatická). A právě v souvislosti s těmito případy se v současnosti jako možná příčina zmiňují autoprotilátky. Řečeno ještě konkrétněji, kauzální úlohu v patogenezi idiopatické DCM mohou hrát autoprotilátky namířené proti ß1-adrenergnímu receptoru. V řadě studií více než 60 % pacientů s jedním cyklem pěti sezení imunoadsorpce vykázalo významné zlepšení kardiovaskulární výkonnosti.4,5 Ve snaze zhodnotit imunoadsorpci jako kauzální léčbu autoimunitní DCM probíhá v současnosti ve více než 20 evropských nemocnicích multicentrická prospektivní studie.

Chagasova kardiomyopatie

Chagasovu chorobu vyvolává parazit Trypanosoma cruzi, kterého hmyzí vektory přenášejí na zvířata a lidi. Onemocněním, které se vyskytuje hlavně na americkém kontinentu, trpí přibližně 16 až 18 milionů osob. Po akutní fázi vstupuje většina infikovaných jedinců do dlouhé, asymptomatické fáze, během níž lze v krvi nalézt pouze málo parazitů (pokud vůbec nějaké). Řada pacientů zůstává asymptomatickými po celý život a nikdy u nich nedojde k rozvoji symptomů souvisejících s Chagasovou chorobou. Odhaduje se však, že u 20–30 % infikovaných osob dojde v průběhu života k rozvoji invalidizujících a někdy až život ohrožujících zdravotních obtíží. Mezi tyto komplikace mohou patřit abnormality srdečního rytmu nebo Chagasova kardiomyopatie. Druhé z uvedených onemocnění je spojeno s agonistickými autoprotilátkami souvisejícími s typem IgG.6 Kromě standardní léčby může být další možností léčby imunoadsorpce s adsorbérem GLOBAFFIN. Tato představa je v současnosti předmětem klinického výzkumu.

Infarkt myokardu

Bezprostředně po infarktu myokardu s elevací ST-segmentu dochází k masivnímu uvolňování C-reaktivního proteinu (CRP). V této souvislosti se předpokládá, že CRP organizuje remodelaci vláken srdeční tkáně s výslednou větší „jizvou“ v období sledování. Použití selektivní imunoadsorpce k radikálnímu snížení hodnot CRP přímo po infarktu myokardu se proto dnes zvažuje jako opatření k omezení zjizvení a ztráty ejekční frakce i ke snížení pravděpodobnosti re-infarktu. Tyto parametry jsou předmětem klinické studie probíhající v současnosti v celém Německu. V této oblasti spolupracuje společnost Fresenius Medical Care s berlínskou společností Pentracor.

Další indikace

Kromě výše uvedených jsou z hlediska možné léčby adsorpčními metodami potenciálně zajímavá i následující onemocnění:

  • Diabetická kardiomyopatie7
  • Plicní hypertenze8
Související produkty

1 European Cardiovascular Disease Statistics slide 1.2a and 1.2b, page 20; 2017 Edition; www.ehnheart.org; 07 April 2017

2 Catapano AL et al, Atherosclerosis Oct. 2016; 253: 281–344.

3 Nordestgaard BG et al, Lipoprotein(a): EAS Recommendations for Screening, Desirable Levels and Management, A Handbook for Clinicians, 2012.

4 Doesch et al, Effects of protein A immunoadsorption in patients with chronic dilated cardiomyopathy. Journal of Clinical Apheresis 2010; 25(6): 315–22.

5 Staudt et al, Fcγ-Receptor IIa Polymorphism and the Role of Immunoadsorption in Cardiac Dysfunction in Patients with Dilated Cardiomyopathy. Clinical Pharmacology & Therapeutics 2010; 87(4): 452–8.

6 Wallukat et al, Distinct patterns of autoantibodies against G-protein-coupled receptors in Chagas' cardiomyopathy and megacolon. Their potential impact for early risk assessment in asymptomatic Chagas' patients. Journal of the American College of Cardiology 2 February 2010; 55(5): 463–8.

7 Dandel et al, lmmunoadsorption can improve cardiac function in transplant candidates with non-ischemic dilated cardiomyopathy associated with diabetes mellitus. Atherosclerosis Supplements 2015; 18: 124–33.

8 Dandel et al, Immunoadsorption therapy for dilated cardiomyopathy and pulmonary arterial hypertension. Atherosclerosis Supplements 2013; 14: 203–11