Přeskočit na obsah

Pro klinický management

Řešení v oblasti renal IT pro klinický management

Řešení v oblasti renal IT pro klinický management

  • sdílená správa terapeutických dat o dialýze
  • dlouhodobá dokumentace léčby
  • správa předpisů a přednastavení přístrojů
  • výměna pacientských dat s nemocničním informačním systémem

Péče o pacienty a kontrola kvality

Péče o pacienty a kontrola kvality

Zlepšení péče a kontroly její kvality u pacientů s chronickým onemocněním ledvin

Zlepšení kontroly kvality vyžaduje nástroj k nepřetržitému měření kvality. Její kontrola v dialýze znamená nepřetržitý proces definování cílových hodnot klíčových indikátorů k měření výsledků, interpretaci výsledků a k provedení vhodných opatření. To se provádí u jednotlivců i skupin pacientů v dialyzačních střediscích nebo jejich síti.

Analýza dat řídí efektivitu a účinnost péče v dialyzačním středisku, i u pacientů na domácí hemodialýze.

Data musí být zařazena do kontextu: pohlaví, komorbidita, zdravotní údaje, datum – což je nutné pro analýzu u dlouhodobých studií nebo při otázkách vztahujících se ke konkrétnímu datu. Data musejí být souhrnná a zároveň specifická, abyste se mohli dostat ke stejnému zobrazení z různých perspektiv (pacient a klinika).

Pomocí systému správy terapeutických dat lze péči o pacienty s chronickým onemocněním ledvin zlepšit. Tento integrovaný systém umožňuje lepší kontrolu péče o pacienty. Poskytuje náhled do nedávné i vzdálenější anamnézy pacienta, analýzy laboratorních dat, souhrnné přehledy, sleduje alergie, seznamy léků, kontroluje interakce a alarmy u pacientů.

Jak můžete optimalizovat své zdroje?

Optimalizace zdrojů zdravotnických profesionálů

Menší pracovní zátěž pro ošetřující personál

Úspora času zdravotnických profesionálů, stráveného při administrativních úkonech, se projeví ve větším pohodlí pacientů a přináší zmírnění pracovní zátěže, zvláště pro ošetřující personál. Toho lze dosáhnout pomocí softwarových nástrojů, které podporují úvodní přednastavení dialyzačních přístrojů, automatickou dokumentaci léčby, automatický záznam hmotnosti pacienta před, během a po dialýze, integraci periferních zařízení a okamžitý a jednoduchý přístup k údajům o pacientech pro všechny uživatele. Softwarové nástroje také poskytují přehled o stavu aktuální léčby podle principu „stručného přehledu všech informací”.

Therapy Monitor (TMon) společnosti Fresenius Medical Care splňuje všechny tyto požadavky. Poskytuje řešení pro online dokumentaci nejrůznějších dat, získaných před, během a po dialýze. Modernizované monitorování u lůžka je navrženo pro pokročilé možnosti dokumentace použití přístrojů 5008 CorDiax a 5008S CorDiax.

Další informace o Therapy Monitor (TMon)

TMon studie

Studie ukázala, že po zavedení monitoru léčby došlo k optimalizaci pracovního postupu dialýzy. Toto zlepšení vedlo k úspoře času ošetřovatelů během dialýzy. Optimalizace pracovního postupu a zrychlení procesů vedlo k celkové úspoře přibližně 25 minut nebo 40 % času na jeden cyklus dialýzy.

Monitor léčby je součástí systému správy terapeutických dat.

Úspora času lékařů

Úspora času lékařů

Nefrologové a zdravotní sestry mohou ušetřit čas používáním softwarových nástrojů, které podporují ucelenou komunikaci od dialyzačního přístroje až do nemocničního informačního systému. Díky nim je možné rychlé a efektivní zpracování zdokumentovaných dat.

Úspora času nefrologů a zdravotních sester je jedna z mnoha výhod, které Therapy Support Suite (TSS) společnosti Fresenius Medical Care nabízejí.

TSS je centrální software klinického managementu, který provádí, vytváří a řídí předpisy pacientů, plány podávání léků, dokumentaci terapeutických dat a laboratorních dat jednotlivých pacientů. Aplikace TSS dále poskytuje vylepšené možnosti tvorby hlášení a umožňuje profesionální řízení skupiny dialyzačních středisek. Aplikace pro podporu léčby je součástí systému správy terapeutických dat.

Další informace o Therapy Support Suite

Propojte svá data

Propojte svá data

TDMS pomáhá:

  • zvýšit přesnost pomocí automatizace procesů
  • zajistit konzistenci pacientských dat
  • podporovat vaše hlavní účetní procesy
     

Efektivní správa pacientských a terapeutických údajů začíná dostupností správných informací na správném místě ve správný čas. Předpokladem je vyhnout se samostatným systémům. Přesnost dat, jejich konzistence a podpora hlavních účetních procesů vyžaduje software, který umožňuje ucelenou integraci do komunikace mezi Therapy Data Management System a nemocničním informačním systémem, včetně laboratorních informací a systémů pro příjem a propuštění pacientů. Takto lze odstranit potřebu ručního přenášení důležitých údajů. Kromě toho, že se sníží riziko typografických chyb při zadávání, je možné vynechat zadání administrativních údajů do jiného systému a zajistit tak, že všechny důležité údaje o léčbě budou vždy konzistentní.

communication Data Link (cDL) společnosti Fresenius Medical Care

Spojení cDL umožňuje ucelenou integraci Therapy Data Management System ve formě subsystému do nemocničního informačního systému vyšší úrovně. Díky přímé výměně dat lze využít konzistentní důležité údaje o pacientech ve všech nemocničních odděleních. Pracovní zátěž klinického personálu se sníží a zvýší se kvalita a přesnost údajů o pacientech, které jsou zpracovávány v nemocničním informačním systému. Toto opatření šetří cenný čas a zvyšuje efektivitu a účinnost hlavních nemocničních procesů, jako jsou účetní procesy nebo dokumentace léčby do elektronických zdravotnických záznamů. Nemocnice se navíc dostane do pozice, která prokáže vysokou kvalitu nemocničních standardů. Communication Data Link cDL je součástí Therapy Data Management System.

Další informace o komunikačním datovém spojení

Zkrácené informace o zdravotnických prostředcích

Therapy Monitor (TMon)
Therapy Support Suite (TSS)
5008/5008S CorDiax
Související obsah
Therapy Data Management System (TDMS)

Správa terapeutických dat

Lékař používající Therapy Support Suite (TSS) společnosti Fresenius Medical Care

Software pro správu klinických dat v systému TDMS