Přeskočit na obsah

FX CorDiax

FX CorDiax 100

Navrženo pro dialýzu. Vyrobeno pro kardioprotekci.

 • účinné odstranění středních molekul 
 • minimální ztráta albuminu
 • sterilizace INLINE parou
 • vysoká kapacita pro retenci endotoxinů
Membrána Helixone®plus

Detailní pohled na vnitřní povrch a podpůrnou oblast membrány Helixone®plus

Vysoce selektivní permeabilita pro střední molekuly

Dialyzátor FX CorDiax je nejúčinnější dialyzátor třídy FX-class®. Základem dialyzátoru FX CorDiax je membrána Helixone® plus, cílené vylepšení membrány Helixone®. Upravený design kapilár umožňuje účinnější odstraňování středních molekul, jako je β2-mikroglobulin (β2-m), při současném omezení ztrát životně důležitého albuminu. Vyšší hladina β2-m je spojena s vyšším rizikem mortality. Při použití high-fluxových dialyzátorů nebo hemodiafiltrů FX CorDiax lze snadněji dosáhnout nejlepších možných výsledků léčby.

Vylepšená struktura membrány

Nová výrobní technologie v kombinaci se sterilizací INLINE parou umožňují zásadní vylepšení poréznosti membrány, snížení průtokového odporu a zlepšení transportních vlastností membrány.

Výhody vylepšené struktury membrány

Výrazně účinnější odstranění středních molekul a současná eliminace ztrát užitečných látek, jako je sérový albumin.

Mimořádná zádržnost endotoxinů chrání pacienta před zánětem.

Rozdíly v čistotě – sterilizace INLINE parou

Dialyzátory FX-class® jsou sterilizovány INLINE parou, procesem speciálně vyvinutým společností Fresenius Medical Care.

Výhody sterilizace INLINE parou
Bez chemických reziduí Gamma sterilizace není třeba – vysoceionizující záření může zhoršit a změnit chemii materiálů a potenciálně vytvořit uvnitř dialyzátoru cytotoxická a karcinogenní rezidua.
Nízké proplachovací objemy Doba a objem proplachu jsou, v porovnání s dialyzátory sterilizovanými gama zářením, výrazně kratší.
Méně proplachování – nižší náklady Nižší proplachovací objemy představují nižší náklady na přípravu.

Proces sterilizace INLINE parou

Test integrity

Test integrity kapilár

Do svazku kapilár je z jedné strany tlačen vzduch, zatímco druhá strana obsahuje sterilní vodu. Pokud dojde k jakémukoli úniku v membráně, vzduch membránou projde a vytvoří bublinky.

Pokročilý design kapilár znamená účinnější odstranění uremických toxinů

 • „Otevřením“ podpůrné části membrány se optimalizovala propustnost a tím i konvektivní filtrace („proplach“) větších uremických toxinů, jako je β2-mikroglobulin (≈ 11.800 Da) nebo myoglobin (≈ 17.000 Da).
 • Současně se zlepšila zádržnost molekul, jako je albumin.
 • Snížení transmembránového tlaku zlepšuje odstranění široké škály středně- a nízkomolekulárních látek, např. fosfátu.

Lepší díky designu

Spojili jsme několik nejmodernějších technologií a vytvořili tak typické funkční vlastnosti dialyzátorů FX-class®, které jsou propracované a optimalizované s ohledem na výkon a manipulaci:

 • Design krytu dialyzátoru a svazku kapilár pro více homogenní průtok dialyzačního roztoku.
 • Propracovaný vstupní port krve pro lepší hemodynamiku.
   

Pokroky v materiálech a výrobních technologiích umožnily vylepšit strukturu stěny membrány Helixone®plus v dialyzátoru FX CorDiax.

 • Membrána s vyšší porézností a vylepšenými vlastnostmi stěny pro vyšší clearance středních molekul.
 • Moderní technologie Nano Controlled Spinning (NCS™) je výsledkem neustálých inovací, které ve společnosti Fresenius Medical Care probíhají.
Design dialyzátorů FX-class®
Design dialyzátorů FX-class®

Design dialyzátorů FX-class®

Optimalizovaný průtok dialyzačního roztoku Trojrozměrná zvlněná struktura kapilár zajišťuje homogenní radiální průtok dialyzačního roztoku kolem každé kapiláry ve svazku. To brání kanálovému průtoku roztoku, což zvyšuje hodnoty clearance a zlepšuje celkovou účinnost dialyzátoru.
Lepší hemodynamika Boční port pro vstup krve zajišťuje více homogenní průtok krve v hlavě dialyzátoru a zabraňuje vzniku stagnačních zón. Design portu zásadním způsobem minimalizuje riziko zalomení, a podílí se tak na zlepšení bezpečnosti.
Zlepšená konvekce Otevřenější struktura podpůrné oblasti membrány Helixone®plus slouží ke snížení difuzního odporu a zvýšení konvektivní filtrace. To zlepšuje clearance širokého spektra uremických toxinů, zvláště pak středních molekul.
Šetrné k životnímu prostředí Vyspělý design přesahuje přímou funkčnost a podílí se na ochraně životního prostředí. Hmotnost dialyzátorů FX-class® je, v porovnání s dialyzátory s polykarbonátovým krytem, poloviční. Použitý plast je také šetrný k životnímu prostředí. Menší množství materiálu, včetně obalového, nižší spotřeba paliva při přepravě a čistší likvidace odpadu se podílejí na zmenšení uhlíkové stopy tohoto dialyzátoru.

Klíč k optimálnímu odstraňování středních molekul

Stěna membrány klade při průchodu částic odpor. Odpor při přenosu rozpuštěných látek je částečně ovlivněn velikostí pórů na vnitřním povrchu a porézností stěny membrány.

Důležitou úlohu v transmembránovém proudění dále mají struktura a tloušťka stěny, vnitřní rozměry kapiláry a trojrozměrné zvlnění.

Struktura membrány Helixone®plus usnadňuje průchod středních molekul přes poréznější podpůrnou oblast membrány.

 • Struktura podpůrné oblasti membrány má zásadní vliv na celkovou účinnost.
 • Transport středních molekul je regulován porézností membrány a velikostí pórů.

Design kapilár pro dialýzu

U dialýzy vede zmenšení vnitřního průměru kapiláry z 200 μm (F-series) na 185 μm (FX-class®) ke zvýšení vnitřní filtrace, a tím ke zvýšení tlakového gradientu v celé délce kapiláry. Výsledkem je větší tlakový rozdíl mezi stranou krve a dialyzačního roztoku. Díky těmto vlastnostem a vylepšením struktury podpůrné oblasti kapiláry dochází ke zlepšení difuzního i konvektivního transportu, což je zásadně důležité při provádění HighVolume HDF hemodialýzy a vysokoobjemové hemodiafiltrace.

Výhody menšího vnitřního průměru kapiláry

Tlakový profil kapiláry

Clearance versus vnitřní průměr kapiláry

Clearance versus vnitřní průměr kapiláry
Zmenšení vnitřního průměru zlepšuje eliminaci středních molekul1 (graf byl přejat z původní publikace)

Design kapiláry pro dialýzu

 • Malý vnitřní průměr duté kapiláry zvyšuje tlakový gradient mezi krevním a dialyzátovým kompartmentem.
 • Výsledkem je zlepšení clearance středních molekul, jako je vitamín B12, inulin, β2-mikroglobulin a myoglobin1.
 • Zvýšený tlakový gradient v kombinaci s vylepšením struktury membrány (podpůrná oblast) zlepšuje difuzní i konvektivní filtraci, což platí zejména u HighVolume HDF hemodialýzy a vysokoobjemové hemodiafiltrace s využitím dialyzátorů FX CorDiax.

Hemodiafiltr FX CorDiax

Terapie MIXED HDF vyžaduje speciálně navržené filtry pro vyšší průtok. 

Zvětšené lumen kapiláry pro lepší průtok

 • Díky zvětšení vnitřního průměru došlo ke snížení poklesu tlaku uvnitř kapiláry.
 • Průměr kapiláry dialyzátoru může ovlivňovat účinnost a kvalitu léčby.
 • Vnitřní průměr kapiláry hemodiafiltru je 210 μm v porovnání s průměrem 185 μm u High-Flux dialyzátorů.
 • Větší průměr zlepšuje průtok a umožňuje použití vyšších konvektivních objemů při HDF.2

Výhoda zvětšení lumen kapiláry v hemodiafiltrech FX CorDiax

Tlak na vstupu dialyzátoru

Snížení tlaku na vstupu dialyzátoru FX 800 (210 μm) v porovnání s FX 80 (185 μm)(graf byl přejat z původní publikace)

Lumen kapiláry hemodiafiltrů FX CorDiax

Lumen kapiláry hemodiafiltrů FX CorDiax o velikosti 210 μm zajišťuje optimální průtok krve dialyzátorem a maximální účinnost terapie HighVolumeHDF.

Porovnání účinnosti FX 60 a FX CorDiax 60

Porovnání účinnosti dialyzátorů FX 60 a FX CorDiax 60 při postdiluční HDF3 (QB = 400 ml/min, QD = 500 ml/min)

Dialyzátor FX CorDiax má vysokou kapacitu pro odstranění středních molekul

Maduell a kol. porovnávali účinnost dialyzátoru FX CorDiax 60 v porovnání s dialyzátorem FX 60 při postdiluční HDF. S dialyzátorem FX CorDiax byly významně lépe odstraňovány tyto látky:

 • urea (60 Da),
 • β2-mikroglobulin (11,8 kDa),
 • myoglobin (17,2 kDa),
 • prolaktin (22,9 kDa),
 • α1-mikroglobulin (33 kDa).
   

Autoři došli k závěru, že „... léčba pacientů online hemodiafiltrací a dialyzátorem FX CorDiax 60 narozdíl od dialyzátoru FX 60 přináší významně vyšší poměry odstranění molekul střední velikosti, bez klinicky významných změn ve ztrátách albuminu.“

... Léčba pacientů online hemodiafiltrací a dialyzátorem FX CorDiax 60 namísto dialyzátoru FX 60 přináší významně vyšší poměry odstranění molekul střední velikosti, bez klinicky významných změn ve ztrátách albuminu.

Maduell et. al.

Při použití dialyzátorů FX CorDiax 100 u postdiluční HDF byla pozorována vyšší clearance β2-mikroglobulinu než u dialyzátorů FX 100 a Polyflux® 210H. Ztráty albuminu byly u všech dialyzátorů podobně nízké.4

Clearance fosfátů u dialyzátorů FX CorDiax

Clearance fosfátů u dialyzátorů FX CorDiax

Clearance fosfátů u dialyzátorů FX CorDiax

Porovnání clearance fosfátů ve vodě in vitro (QB = 300 ml/min, QD = 500 ml/min). Zkoumání bylo provedeno v akreditované kalibrační a testovací laboratoři EXcorLab GmbH.

Související obsah
Pumpa pro HDF

HighVolumeHDF je stejně jednoduchá jako HD.

Dialyzátory FX classix

Prokázaná Fresenius kvalita pro standardní hemodialýzu.

1 Dellanna F. et al., (1996); Nephrology Dialysis Transplantation 11 (Suppl 2): 83-86.

2 Vega Vega O. et.al.; ERA-EDTA Congress 2012, Poster 457—FP.

3 Maduell et. al.; ERA-EDTA Congress 2013, May 20, Poster Number MP 390.

4 Bock A. et al., Journal of the American Society of Nephrology (2013); 24: SA-PO404.