Ostatní stránky:

“Jak můžeme našim pacientům nabídnout nejlepší možnou léčbu?“

Inovativní síla vycházející z globálních odborných znalostí

V březnu 2019 společnost Fresenius Medical Care založila sekci Global Medical Office na podporu svých činností v oblasti péče zaměřené na pacienta. Tato globální sekce znamená významný milník na cestě k transformaci zdravotní péče na celém světě na základě našeho vertikálně integrovaného obchodního modelu.

Kdykoli Len Usvyat navštíví dialyzační kliniku, nevidí jen pacienty a personál kliniky, ale i data. Typické zvuky dialyzačního oddělení, nejnovější krevní obraz pacienta – téměř každý aspekt každodenního života kliniky lze převést na numerické otisky, vysvětluje kvalifikovaný ekonom a viceprezident Applied Advanced Analytics (Aplikovaná vyspělá analytiky) společnosti Fresenius Medical Care. Vyhodnocování dat se stalo jádrem jeho poslání: zlepšit léčbu pacientů s onemocněním ledvin pomocí univerzálního jazyka čísel. „Jsem nadšený z toho, že za každým souborem dat je pacient se svými pocity a emocemi, jehož stav můžeme pozitivně ovlivnit,“ říká Usvyat.

Dialyzační středisko společnosti Fresenius Medical Care
[Translate to Czech:] Len Usvyat

V našich datech hledáme vzorce, ze kterých můžeme vyvodit užitečné a praktické poznatky pro zdravotnické pracovníky.

 

Len Usvyat
Viceprezident Applied Advanced Analytics (Aplikovaná vyspělá analytika) společnosti Fresenius Medical Care

Lepší léčebné výsledky pro pacienty

Usvyat s nadšením hovoří o celé řadě způsobů, jak lze tato zdravotnická data využít: „Do budoucna budeme schopni léčit nemoci ledvin ještě účinněji, individuálněji a přesněji,“ říká s jistotou.

„Přijdou chytré léčebné režimy přizpůsobené individuálním potřebám a charakteristice pacienta,“ dodává. „Bude možné vyvinout léčebné režimy upravené na míru konkrétnímu pacientovi, a to za použití nejen stávajících dat z klinických vyšetření, ale také cenných dat získaných v reálném čase z přístrojů pro sledování tělesné zdatnosti, dialyzačních strojů a dalších zařízení.“

Už dnes Usvyatův tým běžně analyzuje stovky datových bodů, aby určil, kteří pacienti budou pravděpodobně potřebovat nemocniční léčbu nebo mají zvýšené riziko infekce. Předcházení těmto případům může vést ke zlepšení léčebných výsledků a kvality života pacienta, což je přínosné i pro samotný zdravotnický systém.

U lůžka pacienta

Nové příležitosti díky užší spolupráci

Global Medical Office

Společnost Fresenius Medical Care založila sekci Global Medical Office v březnu 2019 s cílem podpořit spolupráci a výměnu medicínských poznatků napříč společností, a tím dosáhnout vysoce kvalitních výsledků u pacientů na celém světě. Rozšířením představenstva o funkci Global Chief Medical Officer společnost Fresenius Medical Care podtrhuje své odhodlání aplikovat klinickou vědu na ještě vyšší úrovni.

Fresenius Medical Care provozuje více než 3 990 dialyzačních klinik ve zhruba 50 zemích. Coby společnost zastávající vedoucí postavení na trhu je také výrobcem každého druhého dialyzačního stroje na světě. „Onemocnění ledvin je globální epidemie, která znamená zátěž pro zdravotnické systémy po celém světě,“ vysvětluje Maddux. „Jako vertikálně integrovaná, globální společnost působící v oblasti zdravotní péče je Fresenius Medical Care v ideální pozici k využití a dalšímu rozvoji příležitostí, které všude na světě přinášejí propojená data a inovativní řešení.“

Tým GMO pravidelně publikuje své klíčové poznatky. V roce 2019 také vytvořil první globální rámec, který stanovuje priority pro zlepšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty napříč regiony. Znamená to další krok k harmonizaci a zvýšení kvality péče o pacienty s onemocněním ledvin po celém světě v dlouhodobém měřítku.

Nicméně globální spolupráce ve formě GMO přináší i výzvy. „Musíme celosvětově spolupracovat s velmi různorodými zdravotnickými systémy,“ říká Usvyat.

Pacientka a sestra

Algoritmy jako přirozená součást zdravotní péče

Kromě toho se Usvyat při své práci opakovaně setkává s kontroverzními otázkami – jako je například otázka, zda počítače jednou nahradí lékaře a sestry. „To určitě ne,“ tvrdí tento datový specialista. „Lidské znalosti a zkušenosti budeme vždy potřebovat pro ověření, že počítačové kalkulace dávají smysl a jsou správně interpretovány.“ I v minulosti, kdy pracovníci jeho týmu vyvíjeli své matematické modely, úzce spolupracovali s lékaři a dalšími pracovníky kliniky, aby lépe poruzuměli jejich potřebám. „Chceme jim pomáhat a dát jim nástroj, který jim umožní dělat svou práci ještě lépe než dřív,“ říká Usvyat.

Usvyat věří, že algoritmy budou do budoucna tvořit stále přirozenější součást zdravotní péče a že si na to postupně zvykneme. Ale i on vidí v používání počítačových prognóz při každodenním provozu kliniky určité limity – např. jde o kalkulace mortality nebo korelace související s pohlavím nebo barvou pleti. „V záležitostech s etickým významem musíme postupovat s mimořádnou obezřetností a citlivostí,“ říká Usvyat. „Ale jedna věc je jistá: pokud budeme používat tyto nové nástroje uvážlivě, budeme schopni zlepšovat kvalitu života našich pacientů s dlouhodobým efektem.“ 

Dialyzační stroj